De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Numeri 6:24-26

De Zegen uit Numeri 6:24-26 wordt ook wel de zegen van Aäron of de Aäronitische zegen genoemd, in veel kerken wordt tot op de dag van vandaag deze zegen aan het einde van de dienst uitgesproken. De Aäronitische zegen laat ons zien dat God de God van liefde, genade en vrede is. De zegen speelde een belangrijk rol in de tempeldienst en werd onder andere uitgesproken aan het einde van dagelijkse offerplechtigheid.

De zegen uit Numeri 6:24-26 vertoont veel overeenkomsten met de zegen uit 2 Korintiers 13:13: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.  De  Aäronitische zegen wordt vaak de oudtestamentische zegen genoemd en spreekt van God over ons. De zegen uit 2 Korintiers 13:13 wordt vaak de nieuwtestamentische zegen genoemd en spreekt van God in ons.