Bijbelgedeelte
Romeinen 1
12
Herziene Statenvertaling
1
1
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
2
1
dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
3
ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.
4
Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.
5
1
Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,
6
waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus.
7
1
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Het verlangen van Paulus naar Rome
8
Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.
9
Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.
10
Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.
11
Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden,
12
dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
13
Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd.
14
Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen.
15
Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen. De kern van de brief
16
3
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17
Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De toorn van God over de heidenen
18
Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
19
omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
20
1
Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk ├ęn Zijn eeuwige kracht ├ęn Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
21
Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
22
Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
23
en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.
24
Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
25
Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26
Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27
En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28
En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.
29
Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
30
Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,
31
onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.
32
Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Niemand te verontschuldigen
Herziene Statenvertaling ┬ę Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
10 Kruimels
Paulus voor iedereen  -  Romeinen 1
Paulus voor iedereen - Romeinen 1
Romeinen
Romeinen 1
9789051943160
In Het Nieuwe Testament voor Iedereen neemt een van de grootste kenners van het Nieuwe Testament ons als bijbellezers bij de hand om te begrijpen wat er in de Bijbel staat en om er in ons leven mee aan de slag te gaan. Dit deel gaat over het Bijbelboek Romeinen en behandelt de hoofdstukken 1-8. PaulusÔÇÖ brief aan de Romeinen is zijn meesterwerk. In die brief behandelt hij een groot aantal verschillende onderwerpen van verschillende invalshoeken en voegt die dan samen tot een indringend betoog, vol vaart en urgentie. De bijbelverklaring van Tom Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. Voorafgaand aan Wrights uitleg is telkens de tekst van het besproken gedeelte in de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen. Ook bevat elk deeltje uit de reeks een gidsje om met de inhoud aan de slag te gaan, persoonlijk of in een groep of kring. "E├ęn van de minder toegankelijke Bijbelboeken is de Romeinenbrief. We zijn nu anderhalf jaar met een 'Romeinen kring' bezig en gebruiken daarbij de recent in het Nederlands uitgegeven boekjes van N.T. Wright: Paulus voor iedereen - Romeinen deel 1 en 2. Het presenteert de stof in samenhangende stukken, met (voor)beelden. Sterk is dat de teksten steeds in de grote lijnen worden geplaatst waardoor je niet verdwaalt in schijnbaar onsamenhangende details." ÔÇśZelden heb ik werk van iemand gelezen die zo meeslepend to the point kan schrijven.ÔÇÖ Ds. Gert Jan Vogel, Dordrecht ÔÇśPredikanten laten zich erdoor inspireren, en in een groeiend aantal gemeenten worden Wrights boeken gebruikt in gesprekskringen.ÔÇÖ Ds. Wilbert Dekker, Kampen ÔÇśTheologie die midden in het leven staat.ÔÇÖ Ds. Rein den Hertog, Amsterdam ÔÇśEen toegankelijke, korte en goed leesbare Bijbelverklaring, die zowel uitleg geeft, als de Bijbeltekst direct in ons eigen leven en onze eigen tijd plaatst.ÔÇÖ Ds. Wim van der Schee, Zwijndrecht N.T. (Tom) Wright (1948) is een vooraanstaande Britse nieuwtestamenticus. Hij is tevens voormalig bisschop van Durham in de Anglicaanse Kerk (2003-2010); in die periode was hij ook lid van het Britse Hogerhuis. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan Wycliffe Hall in Oxford. In elk deel van de serie is achterin een Bijbelstudiegids opgenomen.
Romeinen  -  Romeinen 1-7 gespreksgids
Romeinen - Romeinen 1-7 gespreksgids
Iedereen wil het graag goed doen. We willen het graag goed doen volgens de wetten die in ons land gelden, want anders krijgen we problemen. We willen het graag goed doen in de ogen van de mensen die we respecteren, in de ogen van hen van wie we houden, en met wie we samenwerken. Maar er is nog een veel beter soort 'goed zijn' en dat is rechtvaardigheid. Daarover gaat het in Paulus' brief aan de gemeente in Rome. Die rechtvaardigheid hebben we allemaal nodig en al die andere soorten van 'goed zijn' verwijzen ernaar. Het is een rechtvaardigheid die ons leven in alle opzichten zal veranderen en bevrijden. Het gaat erom dat het goed is tussen jou en God. Romeinen 1-7 gaat over die rechtvaardigheid. Paulus wil ons hier iets leren wat voor eeuwig belangrijk is en wat ons leven kan bevrijden: God geeft mensen een goede relatie met hem. 'Het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer' (Romeinen 6:23). In deze zeven studies kijken we naar wat Paulus ons leert over dit geschenk van rechtvaardigheid. We gaan Gods geschenk uitpakken en Paulus zal je uitdagen, je dingen leren en je versteld doen staan. Dan zul je merken dat je leven, je identiteit en je perspectief totaal gaan veranderen. ISBN: 97890519444990 NUR-CODE: 707
Romeinen 1:16
Romeinen 1:16
Romeinen 1:20
Romeinen 1:20
Romeinen 1:16
Romeinen 1:5
Romeinen 1:1
Romeinen 1:2
Romeinen 1:16
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf ÔéČ40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
Thuiswinkel waarborg
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
┬ę 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels