Bijbelgedeelte
Lukas 2
37
Herziene Statenvertaling
1
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syri├ź stadhouder was.
3
En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4
2
Ook Jozef ging op weg , van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5
1
om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
6
2
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7
1
en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. De herders en de engelen
8
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
9
En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
10
6
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11
11
namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
12
1
En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14
9
Eer zij aan God in de hoogste hemelen , en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
15
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
17
Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.
18
En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
19
Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20
2
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
21
En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moeder schoot ontvangen was. Simeon en Anna
22
En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen
23
ÔÇô zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden ÔÇô
24
en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
25
En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Isra├źl en de Heilige Geest was op hem.
26
En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien.
27
En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet,
28
nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:
29
Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,
30
1
want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31
die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,
32
een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Isra├źl te verheerlijken.
33
En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.
34
En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Isra├źl en tot een teken dat tegengesproken zal worden
35
ÔÇô ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan ÔÇô opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.
36
Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd.
37
1
En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.
38
En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
39
En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden , keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.
40
En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. De twaalfjarige Jezus in de tempel
41
En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.
42
En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren,
43
en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.
44
Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver , en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden.
45
En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar .
46
En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.
47
Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.
48
En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
49
En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?
50
En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.
51
En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.
52
En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Johannes de Doper
Herziene Statenvertaling ┬ę Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
34 Kruimels
Tropische Thee - Anna
Tropische Thee - Anna
Zin om gezellig een kopje thee te drinken met familie, vrienden of gewoon lekker alleen op de bank? Geniet van de geur en smaak van verse thee! Aan elk van onze theesmaken hebben we een vrouw uit de Bijbel gekoppeld. Zo is op deze thee Anna uitgelicht, meer over haar kun je lezen in: Lucas 2. In de verpakking zit 50 gram thee, dus hier kun je ongeveer 20-25 kopjes heerlijk geurende thee mee zetten! ┬á Ingredi├źnten:┬áAnanas(30% ananas), rietsuiker, citroenzuur(E330), gesneden hibiscus, rozenbottel, appel, zout, ascorbinezuur(E300), geraspte kokosnoot(13%), kokosnoot chips(6%), aroma.
Mini Kerstkaart - Lukas 2:11 - Vandaag is Jullie Redder Geboren
Mini Kerstkaart - Lukas 2:11 - Vandaag is Jullie Redder Geboren
Lukas 2:11
Kerst
6013906242232
Christelijke mini kerstkaart aan de hand van Lukas 2:11 "Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer." gedrukt op duurzaam en stevig 300 grams papier met een matte look. Op de goed beschrijfbare achterkant van de kaart staat het logo van DagelijkseBroodkruimels en een kleine streepjescode. De achterkant is verder volledig blanco. Lekker veel schrijfruimte dus. Het papierformaat van de kaart is A7 (afmetingen 10,5 cm ├Ś 7,4 cm ├Ś 0,1 cm). De kaart wordt geleverd met een passende geribbelde kraft envelop met puntklep. De puntklep is voorzien van een gegomde strip die nat gemaakt moet worden om de envelop dicht te plakken. Tip: Kaarten zijn niet alleen leuk om te versturen, maar ook om thuis in je interieur te zetten. Het papier is stevig genoeg om de kaarten zonder hulpmiddelen tegen een wand of ander voorwerp te laten staan. Toch iets leuks kopen om kaarten mee neer te zetten of op te hangen? Bekijk dan onze [klemborden](/producten/klemborden) en [kaartenhouders](/producten/hangers-en-houders).
Kerstkaart - Lukas 2:11 - Vandaag is Jullie Redder Geboren
Kerstkaart - Lukas 2:11 - Vandaag is Jullie Redder Geboren
Lukas 2:11
Kerst
7434057863883
Christelijke enkele kerstkaart aan de hand van Lukas 2:11 "Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer." gedrukt op duurzaam en stevig 300 grams papier met een matte look. Op de goed beschrijfbare achterkant van de kaart staat het logo van DagelijkseBroodkruimels en een kleine streepjescode. De achterkant is verder volledig blanco. Lekker veel schrijfruimte dus. Het papierformaat van de kaart is A6 (afmetingen 14,8 cm ├Ś 10,5 cm ├Ś 0,1 cm). De kaart wordt geleverd met een passende geribbelde kraft envelop met puntklep. De puntklep is voorzien van een gegomde strip die nat gemaakt moet worden om de envelop dicht te plakken. Tip: Kaarten zijn niet alleen leuk om te versturen, maar ook om thuis in je interieur te zetten. Het papier is stevig genoeg om de kaarten zonder hulpmiddelen tegen een wand of ander voorwerp te laten staan. Toch iets leuks kopen om kaarten mee neer te zetten of op te hangen? Bekijk dan onze [klemborden](/producten/klemborden) en [kaartenhouders](/producten/hangers-en-houders).
Lukas 2:10
Lukas 2:10
In de velden van Efratha hadden de herders een speciale taak: zij hielden de wacht over de kudde met de Pesachlammeren. Vanuit deze kudde werd een speciaal lam, zonder vlek, zonder fout, uitgezocht om geofferd te worden met Pesach. Als herinnering aan die
Lukas 2:14
Lukas 2:14
Op kerstavond en op 1e kerstdag zingen we met elkaar in alle kerken het ÔÇťEre zij GodÔÇŁ uit het diepst van ons hart om vervolgens naar huis te rennen, om ons te laten vullen met de lekkerste taarten en mooiste gerechten. Al weken bereiden we dit hoogtepunt
Lukas 2:14
Lukas 2:14
Lukas 2:11
Lukas 2:11
God belooft in een tijd van grote duisternis dat Hij een Licht zal zenden dat op een ieder schijnt die leeft in de schaduw van het donker. De herders beefden van angst toen in de donkere nacht een groot Licht verscheen. Maar de Engel stelt hen gerust en v
Lukas 2:20
Lukas 2:20
Er is een tijd van komen en van gaan. In dit geval was het tijd voor de herders om terug te keren naar de kudde. Maar er is iets veranderd. Het zeer bevreesd zijn heeft plaatsgemaakt voor lofprijzing. Dat is wat een ontmoeting met goddelijk ingrepen met m
Lukas 2:10
Lukas 2:10
Ik kan me die herders wel begrijpen. Ze waren op alles voorbereidt, maar niet op het verschijnen van engelen. Als stoere mannen, de wacht houdend bij hun kudde, hielden ze wellicht rekening met een aanval van een wolf of een verrassings manoeuvre van rebe
Lukas 2:14
Lukas 2:14
Ergens schuurt het kerstfeest altijd bij mij. Behoorlijk. Aan de ene kant geniet ik van de gezelligheid met elkaar, voor zover je dit met elkaar kunt vieren. En natuurlijk is het goed om deze momenten te koesteren en dankbaar te zijn. Maar al in de aanlo
Lukas 2:11
Het was aardedonker. Wat een woord trouwens; aardedonker. Blijkbaar zijn donkerheid en onze wereld met elkaar verbonden. Of, beter gezegd, ze waren met elkaar verbonden. Totdat de tijd gekomen was. God, die ooit die allereerste woorden in de Bijbel sp
Lukas 2:37
Lukas 2:37
Hoe kijk jij tegen vasten aan? We gaan er de komende weken dieper op in. Deze Bijbeltekst gaat over Anna, de profetes. Een vrouw, 84 jaar weduwe. Ik zie voor mij, hoe zij als jonge vrouw in haar verdriet om haar man op zoek ging naar God. De God van de w
Lukas 2:14
Lukas 2:14
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf ÔéČ40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
Thuiswinkel waarborg
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
┬ę 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels