Boek
Schatkamer van het geloof
Hardcover
824 pagina's
Nederlands
2013
9789460360671
Schatkamer van het geloof

Duurzaam & sociaal

Altijd retourneren & levenslange service

Gratis verzending vanaf €40,-

Samenvatting

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen vorzien door drs. Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar

Op zaterdag 15 juni a.s. verschijnt bij uitgeverij Damon in samenwerking met het Augustijns Instituut te Eindhoven het boek Aurelius Augustinus - Schatkamer van het geloof: preken over teksten uit het Oude Testament.
Ter gelegenheid van de nieuwe publicatie organiseert het Augustijns Instituut op deze dag een boekpresentatie om 15.30 u - 16.30 u. De bijeenkomst maakt deel uit van een langere studie- en ontmoetingsdag en vindt plaats op de Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven. Na de opening houdt Martijn Schrama een korte voordracht. Daarna wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de prior provinciaal van de Nederlandse augustijnen, Paul Clement O.S.A. Na afloop is er een feestelijke receptie tot 17.00 u.

Persmedewerkers zijn welkom mits aangemeld op uiterlijk 8 juni a.s. via e-mail:
hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl

Huismeester van de schatkamer. Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek. De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (Matteüs 13,52). En wie Augustinus' preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht.
Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de preken uitsluitend over het Oude Testament gaan, zal verrast worden. Op meesterlijke en creatieve wijze brengt de huismeester Augustinus hier de kostbaarheden uit het Oude Testament en het Nieuwe bij elkaar.

Deze vertaling opent voor de hedendaagse lezer ook de deuren van een andere schatkamer: die van Augustinus' preken. Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven.

Inhoud

Inleiding 9
Nieuwe en oude werkelijkheid 10
De sluier wegnemen 10
Augustinus' kennismaking met de Schrift 13
Het Oude Testament in Augustinus' leven en werk 14
Augustinus' Oude Testament 17
Preken over het Oude Testament 18
Polemische preken 19
Manicheeërs 20
Donatisten 22
Tekstoverlevering 23
Betrouwbaarheid 24
Voortbouwen op het systeem van de mauristen 26
Datum en plaats 27
Schatkamer van het geloof 29
Dankwoord 30

Praktische informatie 31
1. Eerste voetnoot 31
2. Schriftcitaten en -verwijzingen 31
3. Paragraafnummers en tussenkopjes 31
4. Afbeelding 31
5. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 32
6. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken (met de
afkorting van niet gelijkluidende boeken van de Latijnse
vertalingen tussen haakjes) 32
7. Lijst van behandelde bijbelteksten 33
8. Tabel van preeknummers 35

Literatuur 36
1. Latijnse tekstuitgaven 36
2. Vertalingen 36
3. Achtergrondliteratuur 38

Schatkamer van het geloof 43

Sermo 1 In het begin 43
Sermo 2 Abraham beproefd 49
Sermo 3 Hagar en Sarai, Ismaël en Isaak 60
Sermo 4 Esau en Jakob 63
Sermo 4A De nieuwe gestalte van Christus 99
Sermo 5 Worsteling van Jakob 101
Sermo 6 Mozes en de brandende doornstruik 118
Sermo 7 Prijzen en liefhebben 123
Sermo 8 Tien plagen in Egypte, tien geboden voor Israël 132
Sermo 9 Tien snaren 157
Sermo 10 Wonderbaarlijke wijsheid 187
Sermo 11 God raakt nooit op 199
Sermo 12 Zichtbare God 204
Sermo 13 Liefhebben en oordelen 218
Sermo 14 Toevertrouwd aan God 228
Sermo 14A Doelgericht onderricht 238
Sermo 15 De schoonheid van Gods tempel 243
Sermo 15A Rechtschapenen past Gods lof 253
Sermo 16 Leven en goede dingen 268
Sermo 16A Bewaakt met de tong 273
Sermo 16B Genees mijn ziel 293
Sermo 17 Breekbaarder dan glas 298
Sermo 18 Werken voor de schatkamer 307
Sermo 19 Het hart op het goede spoor 315
Sermo 20 Een zuiver hart 327
Sermo 20A Gedeelde smart, halve smart 334
Sermo 20B Redding uit de nood 343
Sermo 21 Goud zal u sieren 353
Sermo 22 Verdwenen als rook, gesmolten als was 366
Sermo 22A Bevrijd van de zondaar 378
Sermo 23 Zicht op Gods liefde 384
Sermo 23A Belijden maakt nederig 399
Sermo 23B In de synagoge van de goden 404
Sermo 24 Vertoornd en barmhartig 419
Sermo 25 Uit Gods wet onderwezen 429
Sermo 25A Vol verborgen kracht 437
Sermo 26 Als schapen rond het lam 444
Sermo 27 Ondoorgrondelijke God 459
Sermo 28 Zintuigen voor God 467
Sermo 28A Teruggeven door te ontvangen 472
Sermo 29 Belijd de Heer uw lof 482
Sermo 29A Wat is zo goed als God? 487
Sermo 29B De ogen omlaag, omhoog het hart 491
Sermo 30 Maak mijn gangen recht 500
Sermo 31 Heen met zaad, terug met een schoof 508
Sermo 32 Teken op het voorhoofd, teken in het hart 515
Sermo 33 Zingen en spelen 537
Sermo 33A Mijn leven lang 534
Sermo 34 Wees wat je zingt! 550
Sermo 35 Vreugde over goedheid van een ander 557
Sermo 36 Losgeld voor de ziel 561
Sermo 37 Een sterke vrouw 574
Sermo 38 Spaaradvies 604
Sermo 39 Rijk en arm ontmoeten elkaar 616
Sermo 40 (= Sermo 339,7-9) Gods geduld 621
Sermo 41 Trouw aan Christus in zijn armoede 627
Sermo 42 Offer aan God 638
Sermo 43 Geloof en begrip 642
Sermo 45 Reiniging door heiliging 650
Sermo 46 De ene herder en vele schapen 666
Sermo 47 Vele schapen en de ene herder 715
Sermo 48 Bied God uzelf aan 757
Sermo 49 Op de knieën in de wijngaard 764
Sermo 49A Gemaakt uit een vrouw 776
Sermo 50 Schatkamers van het geloof 778

Registers bij Augustinus' sermones de scripturis 1-50 791

ISBN
9789460360671
Taal
Nederlands
Bindwijze
Hardcover
Druk
1
Aantal pagina's
824 pagina's
Gewicht
1.013 g
Afmetingen
22,3 cm × 15 cm × 4,6 cm

Meer zoals dit

Augustinus uitgaven  -   Belijdenissen
Augustinus uitgaven - Belijdenissen
Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie. De 'Belijdenissen' van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag. In deze meest recente Nederlandse vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus in helder Nederlands vertaald. Samen met de overzichtelijke indeling is deze uitgave een zeer toegankelijke uitvoering van het bekende werk van Augustinus.
Geloof is het begin
Geloof is het begin
9789460361494
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Voor deze bundel werden achtentwintig preken vertaald van de sermones de scripturis. Dit boek bevat de laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe Testament. Op twee uitzonderingen na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling. In bijna elke preek komen verrassende wendingen aan het licht. Zo staat Augustinus in een van de preken uit deze bundel nauwkeurig stil bij de vraag wat er gebeurt wanneer je doet wat je aan een ander hebt beloofd. We zeggen dan heel gemakkelijk dat je je belofte waarmaakt. Dat is volgens Augustinus nu net de vraag. De predikant maakt daarmee zijn luisteraars gevoelig voor diepere dimensies van ons bestaan. Gaat achter iedere belofte niet enig geloof schuil tussen twee mensen: van iemand die de belofte doet en van iemand die de belofte ontvangt? Zo bezien is geloof zelfs het begin van ons samenleven. Vanzelfsprekend gaat het daarbij aldus Augustinus niet om een willekeurig, maar om een bijzonder geloof, dat zijn kracht ontleent aan de liefde (Sermo 168,1-2). Hij had die laatste wijsheid niet van zichzelf. Hij baseerde zijn opvatting op een bijbeltekst van de apostel Paulus (Gal 5,6). Drs. Joke Gehlen-Springroum (1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Gedurende vijfentwintig jaar was zij als docente verbonden aan het katholiek gymnasium Rolduc te Kerkrade. Dr. Vincent Hunink (1962) is als docent en onderzoeker Latijn verbonden aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen. Hij publiceert veelvuldig Nederlandse vertalingen van klassieke, vroegkerkelijke en middeleeuwse auteurs. Zie daarvoor www.vincenthunink.nl. Drs. Hans van Reisen (1957) studeerde theologie in Utrecht en was tussen 1985 en 1989 als wetenschappelijk assistent verbonden aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds de oprichting van het Augustijns Instituut in Eindhoven is hij daar werkzaam als studiesecretaris. Drs. Annemarie Six-Wienen (1960) studeerde moderne Nederlandse letterkunde aan de Universitiet Utrecht. Zij was docente in het middelbaar onderwijs en werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2010 studeert zij theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Belijdenissen
Belijdenissen
Augustinus’ Belijdenissen geldt nog altijd als een van de meesterwerken van de westerse bekentenisliteratuur. Ook neemt het, met de vele andere werken van Augustinus, een unieke plaats in de geschiedenis van de christelijke theologie en het Europese denken in. Het is een eenvoudige monoloog, waarin Augustinus zich na ruim veertig bewogen levensjaren tegenover zijn Schepper plaatst en even diepzinnig als openhartig tot Hem spreekt over allerlei gebeurtenissen in zijn leven, mediterend over Gods weldaden en zijn eigen tekortkomingen. Deze vertaling van Gerard Wijdeveld vond veel waardering, zowel om haar literaire aantrekkelijkheid als om de terloops geleverde bijdragen ten aanzien van interpunctie en interpretatie van belangrijke passages. ‘Het lezen ervan is zeker geen zonde. Ook niet van uw tijd.’ – De Morgen AURELIUS AUGUSTINUS (354-430) was theoloog, filosoof, bisschop van Hippo en geldt als een van de belangrijkste kerkvaders.
De civitate Dei
De civitate Dei
9789089723987
De civitate Dei? Alom is bekend dat Augustinus dat belangrijke werk over de stad van God geschreven heeft, maar je moet zoeken naar iemand die weet wat erin staat. Het kolossale werk is in het Nederlands één keer eerder vertaald, namelijk door Gerard Wijdeveld (Ambo, 1983). Maar met zijn 662 hoofdstukken, verdeeld over 22 boeken, is de uitgave lastig te hanteren en is de taal niet meer van deze tijd. Classicus Chris Dijkhuis heeft om het werk toegankelijk te maken gekozen voor een combinatie van vertalen en samenvatten en er een tweejarige kalender in boekvorm van gemaakt. De grote hoeveelheid noten staan per dag onder de tekst. Naast registers van namen, bijbelplaatsen en geciteerde auteurs is er ook een zeer uitgebreid register van onderwerpen, uniek en goed nieuws voor professionals en geïnteresseerde leken van alle gezindten. Chris Dijkhuis (Haaksbergen, 1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte in het middelbaar onderwijs. In zijn doctoraalstudie kwam hij in aanraking met De civitate Dei van Augustinus. Na 34 jaar en een religieuze zoektocht belandde hij in Nijmegen in Augustijns centrum De Boskapel, inmiddels opgegaan in Stadsklooster Mariken. Daar viel het kwartje van zijn oude liefde. Op 1 februari 2014 begon hij aan zijn ‘opus magnum’ om dit invloedrijke werk van de westerse cultuur opnieuw vanuit het Latijn te vertalen en toegankelijk te maken.
Ontprikkelgids voor kids
Ontprikkelgids voor kids
Gedachten
Gevoelens
9789033831607
In deze gids staan meer dan 50 tips en ideeën om te ontprikkelen. Maar waarvan moet je ontprikkelen? Eigenlijk is dat heel simpel: teveel prikkels! Je hebt dan zoveel informatie binnengekregen via je zintuigen, je gedachten of gevoelens, dat je lichaam laat merken dat er niets meer bij kan. Je hoofd zit vol, je kan je niet meer concentreren, je wordt snel boos of verdrietig: in ieder geval heb je er last van. Ontprikkelen bestaat uit 2 dingen: herkennen en actie ondernemen. Eerst moet je herkennen dat je vol zit. Pas daarna kan je iets bedenken om te ontprikkelen. Daar wil deze gids je bij helpen! Probeer de ideeën in deze gids maar eens uit en ontdek welke wel en niet bij je passen.
Een Hart Vol Herinneringen - Karen Witemeyer
Een Hart Vol Herinneringen - Karen Witemeyer
Cowboys
9789492234766
Phoebe Woodward is vastbesloten om de herinnering aan de warme liefde die haar ouders voor elkaar hadden, levend te houden door een herberg te openen speciaal voor echtparen. Wanneer haar vader een vastgoedbeheerder stuurt die moet helpen haar plannen tot een succes te maken, lijkt het erop dat haar eigenzinnige ideeën worden gedwarsboomd door zijn saaie, praktische kijk op de dingen. Het blijkt een ware uitdaging te zijn om de juiste mix tussen romantiek en realiteit te vinden, en onverwacht schrijft het hart van de vrijgezelle Phoebe zijn eigen herinneringen. Deel 2 uit de serie ‘The Kissing Tree’ (novelle). Deel 1 is ook verkrijgbaar in onze webshop: Een Hartenwens Vervuld – Regina Jennings
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels