Bijbelteksten doop

Welkom op ons overzicht met Bijbelteksten dopen dan wel Bijbelteksten doop. Onder christenen is er veel discussie over de doop. Is het nou kinderdoop of volwassendoop wat de Bijbel voorschrijft?

In dit overzicht vindt je Bijbelteksten kinderdoop, maar ook Bijbelteksten volwassendoop. Door op de knop naar overzicht te klikken ga je direct naar het overzicht met Bijbelteksten doop. Verder lezen kan natuurlijk ook.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten Doop

Bijbelteksten dopen

Als DagelijkseBroodkruimels willen we erkennen dat er discussie is over dopen en het doen van belijdenis als volwassene en dat er verschillende argumenten voor kinderdoop en verschillende argumenten voor volwassendoop zijn. In dit gedeelte willen kort iets delen over onze visie op deze discussie, maar zullen we verder niet stilstaan op inhoudelijke vragen als, waarom kinderdoop, ontstaan kinderdoop, waarom volwassendoop, volwassendoop of belijdenis etc. Dit overzicht Bijbelteksten dopen heeft namelijk niet als doel om iemand te overtuigen van kinder- of volwassendoop, maar heeft als doel om iemand mooie doop teksten te bieden uit de Bijbel.

Wij vinden het van belang dat we als christenen elkaar niet verliezen in discussies. Dus ook niet in discussies over dopen. Als christenen dienen we samen het lichaam van Christus te vormen en we kunnen dat alleen doen als we echt begrip kunnen hebben voor een ander en zijn of haar standpunten. Stephen Covey omschrijft het heel treffend in zijn bestseller: “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” als eigenschap 5, eerst begrijpen… dan begrepen worden.

De essentie van empathisch luisteren is niet dat je het met iemand eens bent, maar dat je verstandelijk en gevoelsmatig begrip voor iemand hebt. Empathisch luisteren heeft bepaalde risico’s. Je moet wel erg zeker van jezelf zijn om goed naar iemand te luisteren. Je stelt je namelijk open voor beïnvloeding door de ander. Je bent kwetsbaar, maar om invloed uit te kunnen oefenen, moet je zelf beïnvloedbaar zijn. Je moet de ander echt begrijpen. Wil je iemand echt kunnen beïnvloeden, dan moet je een voorbeeld voor hem of haar zijn. Het gaat om je gedrag. Daarin manifesteert zich je persoonlijkheid. Het gaat niet om wat de ander zegt of wat je wilt dat hij over je denkt. Hoe hij je ervaart is bepalend voor zijn gedachten over jou, aldus Stephen Covey.

In 1 Samuël 16:7 staat: “Maar de Heer kijkt naar het hart.” Het motief waarom je een discussie over dopen aan gaat is dan ook van groot belang. Gaat het om gelijk halen (trots) of iemand in liefde ergens op wijzen? Dit geldt eveneens voor de keuze tussen kinderdoop en volwassendoop. Als je na het aanhoren van alle argumenten voor kinderdoop en alle argumenten voor volwassendoop een keus maakt voor één van beide en je doet dat vanuit een oprecht verlangen om God te dienen en Jezus na te volgen, dan is wat je kiest naar onze mening ondergeschikt. Als christenen zijn we geroepen om samen het lichaam van Christus te vormen en Zijn Koninkrijk steeds meer en meer zichtbaar te maken op deze aarde. Wanneer we meer invloed willen hebben in deze wereld, dan moeten we een goed voorbeeld geven. En wat voor voorbeeld geven we als we constant met elkaar in discussie zijn?

Een doop is een kostbaar moment. Een moment wat gevierd dient te worden. Of het nu om kinderdoop of volwassendoop gaat. Daarom dit overzicht met Bijbelteksten doop. Het kan hulp bieden voor als je op zoek bent naar mooie doop teksten, een tekst doop felicitatie, tekst dopen kind of volwassendoop tekst die je kan gebruiken op een christelijke doopkaart of een andere mooie christelijke kaart. We hopen dat dit overzicht met doopteksten je zal helpen bij het vinden van de juiste dooptekst. We zouden het dan ook leuk vinden om wat van je te horen als dit overzicht Bijbelteksten doop je heeft geholpen.

Naast dit overzicht met Bijbelteksten dopen bieden we ook een overzicht met Bijbelteksten belijdenis. Als je op zoek bent naar een christelijke cadeau dopen dan raden we je aan om een een kijkje te nemen in onze christelijke webshop. Hier bieden we diverse leuke christelijke cadeaus dopen als christelijke boeken, christelijke posters, maar bijvoorbeeld ook christelijke doopkaarten aan. Mocht je nog een Bijbeltekst doop weten die goed zou passen in de overzicht met Bijbelteksten doop neem dan contact met ons op.

Overzicht Bijbelteksten Doop

Bijbeltekst Doop Numeri 6 24 26

Numeri 6:24-26
De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Numeri 6:24-26

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Ezra 10 4

Ezra 10:4
Sta op wees sterk en handel. Ezra 10:4

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Psalm 32 8

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop psalm 32 8

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Psalm 100 3

Psalm 100:3
Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Psalm 100:3

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Psalm 100 3

Psalm 100:3
Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Psalm 100:3

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Psalm 119 105

Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

https://dagelijksebroodkruimels.nl/webshop/christelijke-kaarten/christelijke-doopkaart-psalm-130-5/

Psalm 130:5
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Psalm 130:5

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Psalm 143 8

Psalm 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Psalm 143:8

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Jesaja 58 11

Jesaja 58:11
Waar God leidt, voorziet Hij. Jesaja 58:11

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Jesaja 60 1

Jesaja 60:1
ta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Jesaja 60:1

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Jesaja 60 1

Jesaja 60:1
ta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Jesaja 60:1

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Matteus 7 24

Matteüs 7:24
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Matteüs 7:24

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Matteus 28 20

Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:19-20

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Marcus 16:16
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Marcus 16:16

Lucas 3:21-22
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Lucas 3:21-22

Bijbeltekst Doop Lucas 18 15 17

Lucas 18:15-17
Jezus houdt van alle kleine kinderen. Lucas 18:15-17

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Johannes 1:33
Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: ‘Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.’ Johannes 1:33

Johannes 3:5
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.’ Johannes 3:5

Bijbeltekst Doop Johannes 14 6

Johannes 14:6
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14:6

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Handelingen 2:38
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’ Handelingen 2:38

Handelingen 22:16
Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Handelingen 22:16

Romeinen 6:3
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Romeinen 6:3

1 Korintiërs 12:13
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 1 Korintiërs 12:13

Galaten 3:26-27
Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:26-27

Bijbeltekst Doop Kolossenzen 2 6

Kolossenzen 2:6
Wandel in Hem. Kolossenzen 2:6

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Doop Hebreeen 6 19

Hebreeën 6:19
Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Hebreeën 6:19

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Petrus 3:21
En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3:21

Bijbeltekst Doop 1 Petrus 5 10

1 Petrus 3:21
En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3:21

Bovenstaande Bijbeltekst doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Openbaring 4:11
U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Openbaring 4:11

Bovenstaande Bijbeltekst Doop is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Niet de Bijbeltekst Doop kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken